loader image
Hindu Swayamsevak Sangh

Boudhik Yojana

HSS Australia > Education / Bauddhik > Boudhik Yojana
2008 Q1 Q2 Q3 Q4
Bala 5-8 Open NA NA NA
Bala 9-12 Open NA NA NA
Tarun Open NA NA NA
2007 Q1 Q2 Q3 Q4
Bala 5-8 Open Open Open Open
Bala 9-12 Open Open Open Open
Tarun Open Open Open NA
2006 Q1 Q2 Q3 Q4
Bala 5-8 Open Open Open Open
Bala 9-12 Open Open Open Open
Kishor Open Open NA NA
Tarun Open Open Open Open
Sharirik Open NA NA NA
2005 Q1 Q2 Q3 Q4
Bala 5-8 NA Open Open Open
Bala 9-12 NA Open Open Open
Kishor NA Open Open Open
Tarun NA Open Open Open